Főoldal » Hírek » A példás büntetés helybenhagyását kezdeményi a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a nőkkel szemben erőszakos bűncselekményeket elkövető férfi bűnügyében

A bíró­ság élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te az a fér­fit, aki az egyik fia­tal lányt folya­ma­to­san, sze­xu­á­li­san is bán­tal­maz­ta, míg egy mási­kat bru­tá­li­san meg­ölt. A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indítványozta, 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2021 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű, akkor 28 éves fér­fi­val szem­ben ember­ölés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2022. feb­ru­ár 25-én kihir­de­tett íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­ben, vala­mint külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben, ezért őt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­sel és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­sal súj­tot­ta azzal, hogy a vád­lott 30 év eltel­té­vel bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban tör­té­nő fel­men­té­sért, vala­mint a bün­te­tés eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett, az ügyész a dön­tést tudo­má­sul vette.

A bíró­ság rög­zí­tet­te, hogy a Buda­pes­ten haj­lék­ta­lan­ként élő férfi 2018 tava­szán meg­is­mer­ke­dett egy 18 éves közép­is­ko­lás lánnyal, aki tanul­má­nya­it fél­be­hagy­va csat­la­ko­zott a sod­ró­dó, mun­ka­nél­kü­li élet­vi­te­lé­hez. Kap­cso­la­tuk a férfi aszo­ci­á­lis, erő­sza­kos ter­mé­sze­te miatt meg­rom­lott, őt a férfi vissza­té­rő­en bán­tal­maz­ta, és több­ször erő­szak­kal kény­sze­rí­tet­te sze­xu­á­lis együtt­lét­re. Végül 2018 nya­rán a fia­tal lány elszö­kött a vád­lot­tól, kór­ház­ba került lerom­lott egész­ség­ügyi álla­po­ta miatt, majd vidé­ken élő csa­lád­já­nál kere­sett mene­dé­ket. Édes­ap­ja a bán­tal­ma­zó­val szem­ben fel­je­len­tést tett.

A férfi 2019 tava­szán össze­is­mer­ke­dett egy 19 éves, érett­sé­gi előtt álló lánnyal, aki tanul­má­nya­it fél­be­hagy­va a vele egy elha­gyott óbu­dai lakó­ház­ba köl­tö­zött. A férfi őt is vissza­té­rő­en bán­tal­maz­ta. 2019. szep­tem­ber 18-21. között a férfi a sér­tet­tet kímé­let­le­nül meg­ver­te, majd a hal­dok­ló sér­tett­re tér­delt és őt meg­foj­tot­ta. Az ember­ölés lep­le­zé­sé­ül a vád­lott a sér­tett mobil­te­le­fon­já­ról, annak test­vé­ré­nek hamis SMS-t kül­dött, amely­ben arról tájé­koz­tat­ta, hogy a lány a barát­já­val Lon­don­ba köl­tö­zött. A sér­tett holt­tes­tét az ingat­lan gond­no­ka 2019. szep­tem­ber 28-án fedez­te fel.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A vád­lott jelen­leg más bűn­ügy­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti.