Főoldal » Archív » A pénzre utazott, de a széfet is vitte

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 34 éves, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki mun­ka­adó­já­tól lopott úgy, hogy a rög­zí­tett szé­fet kirán­gat­ta a helyé­ről, amit az ott­ho­ná­ban feszí­tett fel.

A külö­nös vissza­eső vád­lott 2019 novem­be­ré­ben hegesz­tő­ként dol­go­zott a sér­tett kapos­vá­ri telep­he­lyén, de anya­gi prob­lé­mai vol­tak, ezért fize­té­si elő­le­get kért, amit a sér­tett iro­dá­já­ban kapott meg. A férfi így látta, hogy a pénzt egy szek­rény­be épí­tett pán­cél­ka­zet­tá­ból vet­ték ki.

A vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a széf­ben lévő többi kész­pénzt is meg­szer­zi. Pár nap múlva, a mun­ka­idő végen, az egyik udva­ri kame­rát - az elkö­ve­tés meg­könnyí­té­se cél­já­ból - elfor­dí­tot­ta, majd az esti órák­ban vissza­tért, és az iroda abla­kát betör­ve a csa­var­ral rög­zí­tett, zárva lévő kazet­tát kirán­tot­ta a helyé­ről, haza vitte, és azt egy ács­ka­la­páccsal kife­szí­tet­te. A széf­ben közel 1 mil­lió forin­tot talált.

A vád­lott a pán­cél­ka­zet­tát, és a feszí­tés­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket az ott­ho­ná­hoz köze­li Kapos folyó­ba dobta – eze­ket később a nyo­mo­zó ható­ság megtalálta-, azon­ban a zsák­mány nagy része nem lett meg, mivel a férfi a kész­pénzt idő­köz­ben elköltötte.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – amennyi­ben elő­ké­szí­tő ülé­sen elis­me­ri a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét – 3 évi bör­tön­bün­te­tés és 4 évi köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.