Főoldal » Hírek » A pénztáros előtt csúsztatta a szalámit a szatyrába - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás és zak­la­tás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve több­ször lopott ugyan­ab­ban az orosz­lá­nyi boltban.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 15-e és augusz­tus 19-e között három­szor lopott ugyan­ab­ban az orosz­lá­nyi üzlet­ben össze­sen 13.447 forint érték­ben sza­lá­mit, mosó­kap­szu­lát és whyskit. Az elkö­ve­tő a sza­lá­mit a pénz­tá­ros előtt csúsz­tat­ta a szatyrába.

A fér­fi­val szem­ben 2020. szep­tem­ber 11-én az orosz­lá­nyi áru­ház par­ko­ló­já­ban rend­őrök intéz­ked­tek. A férfi ekkor egy rend­őrt meg­ölés­sel fenye­ge­tett. A meg­fe­nye­ge­tett rend­őr kérte az elkö­ve­tő megbüntetését.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a  külö­nös vissza­eső fér­fit elzá­rás bün­te­tés­re ítélje.