Főoldal » Hírek » A pesterzsébeti gázoló ügyében letartóztatást indítványozott és e célból fellebbezett az ügyészség – rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a hara­go­sá­nak elgá­zo­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a bíró­ság azon­ban csak bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el. Az ügyész­ség fel­leb­be­zett a letar­tóz­ta­tás érdekében.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gá­nak nyo­mo­zói a 30 éves fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi taxi­so­főr­ként dol­go­zott, ami­kor 2022. május 3-án, a XX. kerü­let­ben, a Kos­suth Lajos  utcán meg­lát­ta az úttes­ten gya­lo­go­san átke­lő hara­go­sát. A sofőr szán­dé­ko­san áttért a szem­köz­ti sávba, és kocsi­ja ele­jé­vel elütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben az úttest­re esett. A sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban az elkö­ve­tés körül­mé­nye­i­re tekin­tet­tel a gya­nú­sí­tott szán­dé­ka súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult. A férfi a gázo­lás után meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott a helyszínről.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint figye­lem­mel arra, hogy a gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­leg 2, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt áll, és a sér­tet­tel évek óta hara­gos a viszo­nya, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt foly­tat­ná vagy újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ­ne el sza­bad­lá­bon hagyá­sa esetén.

A nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tott – lakás­ra kor­lá­to­zott, nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott – bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zett a vég­zés ellen, mivel a bűn­ügyi fel­ügye­let bizo­nyos fokú önkén­tes jog­kö­ve­tést fel­té­te­lez, azon­ban erre a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sek pró­ba­ide­je alat­ti elkö­ve­tés miatt alap­pal nem lehet követ­kez­tet­ni, így csak­is a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­vel érhe­tő el a bűn­is­mét­lés megakadályozása.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­ről és a vég­le­ges kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Fővá­ro­si Tör­vény­szék mint másod­fo­kú bíró­ság hoz majd határozatot.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által az ügy­ben kiadott, vide­ós koráb­bi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/konfliktuskezeles-elegtelen