Főoldal » Hírek » A postás megtévesztésével vették fel egy asszony nyugdíját - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal két nővel szem­ben, akik meg­té­vesz­tés­sel sze­rez­ték meg egy asszony nyugdíját.

A vád­lot­tak roko­nok, és együtt élnek a Haj­dú­bö­ször­mény kül­te­rü­le­tén lévő házuk­ban.  A vonat­ko­zó sza­bá­lyok értel­mé­ben a kül­te­rü­let­re kéz­be­sí­ten­dő pos­tai kül­de­mé­nye­ket tám­pon­tos levél­szek­ré­nyek­nél kell elhe­lyez­ni. A két nő 2021. júli­us 23-án, dél­előtt, a pos­tai levél­szek­ré­nyek­nél tar­tóz­ko­dott. Lát­ták, hogy a pos­tás kül­de­mé­nye­ket kéz­be­sít a cím­zet­tek­nek, és ész­re­vet­ték, hogy kéz­be­sí­tés­re vár egy asszony nyug­dí­ja is.

A nők elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a pénzt, így oda­men­tek a kéz­be­sí­tő­höz és a fia­ta­labb elő­ad­ta, hogy ő a jogo­sult lánya, aki helyett átve­szi a nyug­dí­jat. Elmond­ta, hogy az asszony kór­ház­ban fek­szik, ő pedig ott­hon hagy­ta az iga­zol­vá­nyát. Ekkor az idő­sebb társa a saját iga­zol­vá­nyát fel­mu­tat­va tanú­sí­tot­ta, hogy társa a jogo­sult gyermeke.

A meg­té­vesz­tett kéz­be­sí­tő végül átad­ta a közel 120.000 forint nyug­dí­jat. A vád­lot­tak tet­té­re azon­ban hama­ro­san fény derült, mert nem sok­kal később a jogo­sult sze­mé­lye­sen keres­te a pos­tást, hogy átve­gye a nyugdíjat.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság lefog­lal­ta a csa­lás­sal meg­szer­zett pénzt, így a kár meg­té­rült, a nyug­dí­ját a jogo­sult megkapta.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a tet­tü­ket beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. Az ügyész­ség a - bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló - vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján a fia­ta­labb vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka, míg tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.