Főoldal » Archív » A presszóba indult, de betörték a fejét

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves nő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott egy borsodi kis­te­le­pü­lé­sen lakik élet­tár­sá­val és gyer­me­ke­i­vel. A szom­szé­dos ház­ban lakó sér­tet­tel már koráb­ban konf­lik­tus­ba kerül­tek kerí­tés­lecek eltu­laj­do­ní­tá­sa miatt. 

2018. ápri­lis hónap ele­jén, az esti órák­ban, a sér­tett fér­fit autó­val hoz­ták haza, és a gépjármű­ből kiszáll­va lakó­há­zá­nak utcá­já­ban gya­lo­go­san köz­le­ke­dett, ami­kor a szom­széd por­tán tar­tóz­ko­dó vád­lott és még egy fia­tal­ko­rú nő szi­dal­maz­ni és fenye­get­ni kezd­ték külön­bö­ző trá­gár kife­je­zé­sek­kel. A férfi fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy fejez­zék be a kiabálást, ellen­ke­ző eset­ben rend­őri intéz­ke­dést fog kérni. Miu­tán ez nem hasz­nált, fel­hív­ta a rend­őrö­ket, majd bement a házába. 

Rövid­del az ese­mé­nyek után a rend­őr­jár­őrök meg­je­len­tek a sér­tett laká­sá­nál, fel­vi­lá­go­sí­tot­ták joga­i­ról, majd átmen­tek a vád­lott csa­lá­di házá­hoz, ahol az élet­tár­sát talál­ták ott­hon, őt szó­lí­tot­ták fel arra, hogy a továb­bi­ak­ban tar­tóz­kod­ja­nak a becsü­let­sér­tő magatartástól.

Ezek után a sér­tett elin­dult a laká­sáról a falu­ban lévő presszó­ba, de még a háza előtt újból szó­vál­tás­ba keve­re­dett a vád­lot­tal, aki a fia­tal­ko­rú nővel együtt utá­na­sza­ladt az utcán, és azt sérel­mez­te, hogy kijöt­tek a rend­őrök. A vita során a vád­lott egy nála lévő nagyobb felü­le­tű tompa esz­köz­zel két eset­ben fejen ütöt­te a sér­tet­tet. A férfi a bán­tal­ma­zás után már nem tudott tovább­men­ni, leült a jár­dá­ra és erő­sen vér­zett a feje. Sérü­lé­sét a szom­szé­dok vet­ték észre, akik érte­sí­tet­ték a fiát. Ő kért rend­őri intéz­ke­dést és hívta a mentőket. 

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­csont­tö­rést szen­ve­dett el. Az elkö­ve­tés­hez hasz­nált esz­köz az erő­be­ha­tás mel­lett alkal­mas volt arra, hogy akár élet­ve­szé­lyes sérü­lést idéz­zen elő, ennek elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek köszönhető. 

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.