Főoldal » Archív » A pszichiátriai osztályt felgyújtani akaró és az intézkedő rendőrre lövő férfi elleni vádemelésről

A Szom­bat­he­lyi Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a kizárt beszá­mí­tá­si képes­sé­gű 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2013. júni­us 28. nap­ján Szom­bat­he­lyen, a Kór­ház Pszi­chi­át­ri­ai Osz­tá­lyá­nak bejá­ra­ta előt­ti terü­le­tet ben­zin­nel fel­lo­csol­ta, majd meg­kí­sé­rel­te a ben­zint az épü­let­be is bevin­ni, ame­lyet azon­ban egy ott tar­tóz­ko­dó sze­mély megakadályozott.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye