Főoldal » Archív » A rákoskeresztúri emberölés gyanúsítottja előzetes letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség továb­bi kettő hónap­pal indít­vá­nyoz­ta meg­hosszab­bí­ta­ni annak a fia­tal­ko­rú­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó egy 19 éves nő meg­ölé­sé­vel. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyetértett.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2018. janu­ár 12-én az esti órák­ban a XVII. kerü­let, Újlak utcá­ban lévő lép­cső­ház­ban szó­vál­tást köve­tő­en a sér­tet­tet egy kés­sel több­ször megszúrta.

A sér­tett az elszen­ve­dett sérü­lé­sek követ­kez­té­ben a hely­szí­nen meghalt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az elfo­gást köve­tő­en a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság azon­ban 2018. janu­ár 15-én ehe­lyett házi őri­ze­tet ren­delt el. A főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­vel egyet­ért­ve, a Fővá­ro­si Tör­vény­szék, mint másod­fo­kú bíró­ság a vég­zést meg­vál­toz­tat­ta, és a fia­tal­ko­rút 2018. janu­ár 23-án elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa tovább­ra is indo­kolt. A gya­nú­sí­tott ter­hé­re rótt kiemel­ke­dő­en súlyos bűn­cse­lek­mény, a vár­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­ga, a gya­nú­sí­tott­nak az elkö­ve­tést köve­tő­en, illet­ve elfo­gá­sa­kor tanú­sí­tott maga­tar­tá­sa meg­ala­poz­za annak veszé­lyét, hogy az eljá­rás alól kivon­ja magát, így a jelen­lé­te tovább­ra is csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sá­val biztosítható.

Erre figye­lem­mel a Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát továb­bi kettő hónap­pal, 2018. ápri­lis 23. nap­já­ig hosszab­bít­sa meg.

Az indít­vánnyal az első­fo­kon eljá­ró nyo­mo­zá­si bíró egyet­ér­tett, és a ter­helt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tot­ta azzal, hogy azt tovább­ra is javí­tó­in­té­zet­ben kell végrehajtani.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság teljesíti.

A gya­nú­sí­tott elfo­gá­sá­ról a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-rakoskereszturi-emberoles-elkovetojet