Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A rendezők törték el a vendégek orrát egy kaposvári zenés programon - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik úgy „tar­tot­tak ren­det”, hogy dur­ván bán­tal­maz­ták a ren­dez­vé­nyen szórakozókat.

A vád sze­rint 2022 feb­ru­ár­já­ban egy kapos­vá­ri szó­ra­ko­zó­he­lyen zenés estet tar­tot­tak, ahol a két fér­fi­nak ren­de­ző­ként a rend­fenn­tar­tás is a fel­ada­tai közé tartozott.

A haj­na­li órák­ban szó­vál­tás támadt a ven­dé­gek között a tánc­té­ren, mivel az egyik sér­tet­tet ital­lal leön­töt­ték. A vád­lot­tak ész­lel­ték a konf­lik­tust, ezért intéz­ked­ni kezd­tek, azon­ban azt nem közöl­ték az ittas fér­fi­ak­kal, hogy ren­de­ző­ként erre jogo­sul­tak. A három ven­dég sérel­mez­te a ter­hel­tek köz­be­avat­ko­zá­sát, így a szó­vál­tás foko­zó­dott, mely­nek során az egyik elkö­ve­tő pap­ri­ka spray-vel fújta le a sér­tet­te­ket. A vád­lot­tak „rend­fenn­tar­tó” fel­lé­pé­sé­nek ezzel nem volt vége, mert ezt köve­tő­en ütle­gel­ték, több­ször ököl­lel arcon ütöt­ték, majd kilök­dös­ték őket a szó­ra­ko­zó­hely tera­szá­ra, ahol foly­tat­ták a bán­tal­ma­zást, amellyel végül a többi ven­dég köz­be­avat­ko­zá­sa miatt hagy­tak fel.

A fér­fi­ak két sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló, orr­tö­ré­ses sérü­lést okoz­tak, amely súlyos sérü­lés esé­lye a har­ma­dik ven­dég ese­té­ben is fennállt.

Az ügyész­ség a ter­hel­tek­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint a személy- és vagyon­őri fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tás­ra tett indítványt.

A képet a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a bűn­cse­lek­mé­nyek helyszínén.