Főoldal » Hírek » A rendőröktől 20 méterre akart migránsokat felvenni az autójába - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak az ukrán fér­fi­nak, aki 6 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Len­gyel­or­szág­ban élő ukrán gya­nú­sí­tott Magyar­or­szá­gon bérelt egy gép­ko­csit azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába. A férfi kará­csony első nap­ján este érke­zett Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­té­re, ahol meg­állt egy erdős rész mel­lett. Ezután a férfi fel­vett a jár­mű­be 6, magát szír állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, akik a 20 méter­re álló rend­őr­jár­őr előtt sza­lad­tak ki a fák  közül és száll­tak be az autó­ba. A mig­rán­so­kat a gya­nú­sí­tott meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A férfi Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de a rend­őrök iga­zol­tat­ták, majd őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ma tart ülést, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós eszközzel.