Főoldal » Hírek » A rendőrségen, egy rendőr jelenlétében vágta pofon haragosát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki a Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság ügy­fe­lek részé­re fenn­tar­tott helyi­sé­gé­ben egy másik, a rend­őrök által elő­ál­lí­tott nőre támadt.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2020. novem­ber hó 18-án, dél­előtt, idé­zés­re jelent meg Tisza­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, ahol az ügy­fe­lek részé­re folya­ma­to­san nyit­va álló váró­te­rem­ben vára­ko­zott. Eköz­ben a rend­őr­ka­pi­tány­ság egyik dol­go­zó­ja bekí­sért az épü­let­be egy másik nőt, akit kihall­ga­tás­ra állí­tot­tak elő. A vád­lott meg­lát­ta a nőt, azon­nal fel­állt és a rend­őr jelen­lé­té­től sem zavar­tat­ta magát, oda­lé­pett hozzá és koráb­bi konf­lik­tu­suk miatt, egy alka­lom­mal arcon ütöt­te. A meg­tá­ma­dott nő nem sérült meg.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű nővel szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.