Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A rendőrségi kordont kikerülve, utasokkal teli autóval menekült az embercsempész - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy len­gyel fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 800 euró fejé­ben 7 ille­gá­lis beván­dor­lót szál­lí­tott a szerb-magyar határ­tól a sze­mély­au­tó­já­ban, ami­kor az autó­pá­lyán az ellen­őr­zés elől mene­kül­ni kez­dett, kike­rül­ve a rend­őr­sé­gi kor­dont és végül hosszas üldö­zés után az erdő­ben fog­ták el. 

A vád­irat sze­rint a len­gyel férfi egy hir­de­tés­re jelent­kez­ve 800 euró fizet­sé­gért vál­lal­ta, hogy a Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san átszö­kött beván­dor­ló­kat az isme­ret­len meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en Német­or­szág­ba jut­tat­ja. A férfi ennek érde­ké­ben egy len­gyel honos­sá­gú sze­mély­au­tót is kapott az isme­ret­len fér­fi­tól, aki tele­fo­non a talál­ko­zá­si pont koor­di­ná­tá­it is elküld­te szá­má­ra. Az ember­csem­pész 2023. janu­ár 12-én reg­gel meg­je­lent a fel­ve­vő­pon­tot jelen­tő erdő­ben, ahol 7 kül­föl­di határ­sér­tőt vett fel az egyéb­ként leg­fel­jebb négy utas szál­lí­tá­sá­ra alkal­mas személygépkocsiba.

Az M5-ös autó­pá­lyán halad­tak, ami­kor az autó­pá­lya rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták az uta­sok­kal teli jár­mű­vet, ekkor azon­ban a vád­lott – ész­lel­ve a jel­zést – nagy sebes­ség­gel tovább­haj­tott. A mene­kü­lő jármű üldö­zé­sé­be több rend­őri egy­ség is bekap­cso­ló­dott, ám az ember­csem­pész még a kis­kun­fél­egy­há­zi cso­mó­pont­nál evé­gett vára­ko­zó szol­gá­la­ti jár­mű­vet is kike­rül­ve lehaj­tott az autó­pá­lyá­ról és egy alsó­ren­dű úton szá­gul­do­zott tovább. Ötfa köze­lé­ben kiug­rott a gép­ko­csi­ból és az erdő­be mene­kült, magá­ra hagy­va a jár­mű­vet és az uta­sa­it. A rend­őrök végül rövid üldö­zést köve­tő­en elfog­ták az elkövetőt.

Az ügyész­ség a len­gyel fér­fit az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.