Főoldal » Archív » A román embercsempész letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség - fotókkal és videóval

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a román állam­pol­gár férfi 2018. május 23-án – a gép­ko­csi erre a célra kiala­kí­tott rej­tek­he­lyé­ben - 8 mig­ránst akart jog­el­le­ne­sen Magyar­or­szá­gon keresz­tül Fran­cia­or­szág­ba csempészni. 

Az elkö­ve­tő 2018. május 23-án a haj­na­li órák­ban, Romá­nia terü­le­tén az álta­la hasz­nált, belga honos­sá­gú, zárt rak­te­rű gép­ko­csi erre a célra álta­la kiala­kí­tott rej­tek­he­lyé­ben elrej­tett 8 mig­ránst azért, hogy őket pén­zért, jog­el­le­ne­sen - érvé­nyes úti okmá­nyok és az Euró­pai Unió terü­le­té­re szóló beuta­zá­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­dély nél­kül - Magyar­or­szá­gon át Fran­cia­or­szág­ba szállítsa.

A férfi a mig­rán­so­kat Magyar­or­szág terü­le­té­re hozta, azon­ban 2018. május 23-án 9 óra 30 perc­kor, az M1-es autó­pá­lya 83 km szel­vé­nyé­ben a rend­őr­jár­őrök ellen­őr­zés alá von­ták a jár­mű­vet, és a rak­tér­ben elrej­tett mig­rán­so­kat megtalálták.

A rend­őrök a fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

Az ember­csem­pész letar­tóz­ta­tá­sát a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2018. május 25-én elren­del­te, majd annak határ­ide­jét kettő hónap­pal meghosszabbította.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jét újabb három hónap­pal - a gya­nú­sí­tott ülé­sen tör­té­nő meg­hall­ga­tá­sa után - hosszab­bít­sa meg. Az ügyész­ség indít­vá­nya sze­rint tovább­ra is tar­ta­ni kell attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a ható­ság elől elrej­tőz­ne, meg­szök­ne, a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, illet­ve fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

Az ember­csem­pész elfo­gá­sá­ról a rend­őr­ség által köz­zé­tett videó és a fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-embercsempesz-8-illegalis-bevandorlo