Főoldal » Hírek » A rossz szomszédi viszony torkollott durva bántalmazásba Hencidán - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat három férfi ellen, akik ittas álla­pot­ban, bosszú­ból meg­ver­ték és meg­rug­dos­ták szomszédjukat.

A vád­lot­tak és a sér­tett, vala­mint csa­lád­tag­ja­ik Hen­ci­dán ugyan­azon utcá­ban, egy­más­sal szem­ben lak­nak, azon­ban hosszú évek óta hara­gos viszony­ban állnak.

2019. júli­us 20-án a vád­lot­tak és roko­na­ik a laká­su­kon szü­le­tés­na­pot ünne­pel­tek, folya­ma­to­san sze­szes italt fogyasz­tot­tak és han­go­san szólt náluk a zene. Az esti órák­ban a sér­tett az utcán tar­tóz­kod­va szóvá tette a vád­lot­tak­nak a han­gos zenét és kérte, hogy ne hangoskodjanak.

A két csa­lád közti elmér­ge­se­dett viszony­ból faka­dó­an a sér­tett 2019. júli­us 20-án az esti órák­ban a vád­lot­tak laká­sá­ról haza­fe­lé tartó, az egyik fia­ta­labb vád­lott barát­nő­jét inzul­tál­ta és bán­tal­maz­ta, ami miatt elle­ne bün­te­tő­el­já­rás indult.

Ezen fel­dü­höd­ve a három vád­lott, az apa és két nevelt fia bosszút akart állni a sér­tet­ten, ezért a laká­sa elé men­tek, mire a sér­tett kiment hoz­zá­juk az utcá­ra. Ekkor az idő­sebb vád­lott ököl­lel nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett fejét, aki ettől meg­szé­dült és a háza előt­ti útárok­ba esett. Ezután bekap­cso­ló­dott a  bán­tal­ma­zás­ba a két nevelt fiú is, a föl­dön fekvő sér­tet­tet test­szer­te, de főleg a fején nagy erő­vel, ököl­lel ütöt­ték, az egyik fia­ta­labb vád­lott pedig nagy erő­vel az arcá­ba rúgott, amely­től a sér­tett esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lot­tak ezután is kitar­tó­an ütöt­ték és rug­dos­ták a fér­fit, majd a hoz­zá­tar­to­zók meg­aka­dá­lyoz­ták a sér­tett továb­bi bántalmazását.

A sér­tett a vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben test­szer­te súlyos, csont­tö­ré­ses, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel azon­ban a vád­lot­tak kitar­tó, durva bán­tal­ma­zá­sá­ra, a sérült test­tá­jé­kok­ra, fenn­állt a reá­lis esé­lye élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek kiala­ku­lá­sá­nak is.

A nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

A sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tak ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség társ­tet­tes­ként, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban az apa vonat­ko­zá­sá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés, míg nevelt fiai tekin­te­té­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség a vád­irat­ban mind­há­rom vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban mér­té­kes indít­ványt is tett arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.