Főoldal » Hírek » A rozé bor volt a kedvence a trükkös csalónak – fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás és lopás miatt emelt vádat egy külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki dohány­bolt és ben­zin­kút ital­pol­ca­i­nak fosz­to­ga­tá­sa mel­lett a ház­hoz ren­delt ételt és alko­holt több­ször is „elfe­lej­tet­te” kifizetni.

A vád­irat sze­rint a borok­ra és sörök­re sza­ko­so­dott soro­zat­tol­vaj férfi  2023 máju­sá­ban egy hét lefor­gá­sa alatt tizen­egy­szer járt egy kecs­ke­mé­ti dohány­bolt­ban és mind­annyi­szor egy-két üveg bor­ral távo­zott anél­kül, hogy azo­kat kifi­zet­te volna. Elő­for­dult, hogy egy nap három­szor is járt az üzlet­ben és a nap végé­re össze­sen hat üveg rozé bor­ral gazdagodott.

A vád­lott ezzel egy idő­ben, 2023. május 11-én kora dél­után egy kecs­ke­mé­ti ven­dég­lá­tó­hely­től álné­ven 2 kar­ton kéz­mű­ves sört ren­delt házhoz-szállítással. Miu­tán ott­ho­ná­ban átvet­te az árut, az elekt­ro­mos kaput becsuk­va bement a házba és a futár tele­fon­hí­vá­sa­it, dudá­lá­sát figyel­men kívül hagy­va végül nem fizet­te ki az árut.

Még aznap egy ben­zin­kú­ton két üveg bort vett le a polc­ról, majd ami­kor fize­tés nél­kül távoz­ni készült és az eladók emi­att rászól­tak, arra hivat­koz­va, hogy a pénz­tár­cá­ja a kocsi­ban maradt, az ita­lok­kal együtt kiment és elhaj­tott. Ami­kor néhány nap múlva ugyan­ott meg­is­mét­lő­dött a jele­net, a vád­lott már nem hivat­ko­zott sem­mi­re, a fel­szó­lí­tás elle­né­re egy­sze­rű­en kisé­tált az üzletből.

Követ­ke­ző áldo­za­ta egy másik hely­be­li ven­dég­lá­tó­hely volt, ahon­nan 2023. május 20-án ismét álné­ven sül­tes­tá­lat, továb­bá sörö­ket és bort ren­delt kiszál­lí­tás­sal. Mód­sze­re ezút­tal is azo­nos volt: mivel az áru kifi­ze­té­se ekkor sem állt szán­dé­ká­ban, a kiszál­lí­tott ételt-italt átvé­ve bement a házba és nem rea­gált a futár felszólítására.

Más­nap, köz­vet­le­nül az őri­zet­be véte­le előtt a vád­lott taxit hívott, egy­út­tal meg­kér­te a taxist arra is, hogy vigyen neki 10 doboz ciga­ret­tát. Ami­kor a sofőr átad­ta a dohányt, a vád­lott azt ismét fize­tés nél­kül bevit­te a házba, utóbb pedig valót­la­nul arra hivat­ko­zott, hogy állí­tó­la­gos isme­rő­sei fog­ják ren­dez­ni a számlát.

Miu­tán a férfi a letar­tóz­ta­tás­ból 2023 szep­tem­be­ré­ben sza­ba­dult, ismét fel­ke­res­te a koráb­bi lopá­sai hely­szí­né­ül szol­gá­ló dohány­bol­tot, ahon­nan egy hét lefor­gá­sa alatt még tucat­nyi alka­lom­mal dobo­zos sörö­ket lopott.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fér­fit több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Mivel a férfi a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket egy koráb­bi bör­tön­bün­te­tés­ből ked­vez­ménnyel sza­ba­dul­va, a fel­té­te­les sza­bad­ság pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért a koráb­bi bün­te­té­se hátra lévő részét is végre kell haj­ta­ni. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A mel­lé­kelt fotón a vád­lott­nál elfo­gá­sa­kor tar­tott kuta­tás során meg­ta­lált dobo­zos sörök láthatók.

a vádlottnál elfogásakor megtalált dobozos sörök