Főoldal » Hírek » A saját házában lopta meg nehezen mozgó ismerősét a hajdúszoboszlói férfi - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki besur­rant a sér­tett házá­ba és az ágy­ban fekvő férfi köze­lé­ből ellop­ta a pénztárcáját.

A vád­irat sze­rint a fia­tal vád­lott ismer­te a sér­tet­tet. 2023 feb­ru­ár­já­ban autó­vá­sár­lás, illet­ve pénz­köl­csön­zés ürü­gyén több alka­lom­mal járt nála és tudta, hogy a férfi egye­dül él, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­ta miatt pedig nehe­zen mozog.

A vád­lott 2023. már­ci­us 8-án elha­tá­roz­ta, hogy pénzt, illet­ve érték­tár­gyat fog a sér­tet­től meg­sze­rez­ni. A fenti napon 21 óra körü­li idő­ben gya­lo­go­san elment a sér­tett házá­hoz, oda a nyi­tott ajtón át beju­tott, majd ész­lel­te azt, hogy a sér­tett az ágy­ban fek­szik és tévét néz. Az ágyá­nak köze­lé­ben volt leté­ve a bőr pénz­tár­cá­ja, ami­ben 8.500 forint kész­pénz volt.

A vád­lott oda­lé­pett a sér­tett­hez és egy hir­te­len moz­du­lat­tal fel­kap­ta a pénz­tár­cát, majd elsza­ladt a helyszínről.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nyé­vel 14.500 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely nem térült meg.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­szo­bosz­lói Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen a Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlásától.