Főoldal » Archív » A saját ügyfelét zsaroló ügyvéd letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­szö­vet­ség­ben, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban indít­ványt tett az ügy­véd­del és két tár­sá­val szem­ben az őri­ze­tet köve­tő továb­bi kény­szer­in­téz­ke­dés alkalmazására.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy negy­ven­há­rom éves buda­pes­ti ügy­véd férfi 2014-ben meg­bí­zást kapott a fel­ta­lá­ló üzlet­em­ber sér­tet­től, hogy lássa el a koz­me­ti­kai ter­mé­ke­it for­gal­ma­zó cégét érin­tő ügy­vé­di fel­ada­to­kat. Az ügy­véd fel­is­mer­te, hogy meg­bí­zó­ja bizal­mat­lan a ható­sá­gok­kal szem­ben, így elha­tá­roz­ta, hogy ügy­fe­lét kihasz­nál­va, csa­lárd módon jut anya­gi előny­höz. Ennek kere­té­ben elhi­tet­te ügy­fe­lé­vel, hogy ház­ku­ta­tást fog­nak nála tar­ta­ni, és elkért tőle több adat­hor­do­zót, ame­lyek üzle­ti és sze­mé­lyes tit­ko­kat tar­tal­maz­tak. Miu­tán nem követ­ke­zett be az egyéb­ként csak az ügy­véd által kita­lált ház­ku­ta­tás, az adat­hor­do­zó­kat nem adta vissza, hanem meg­té­veszt­ve ügy­fe­lét, egy tár­sá­val hami­san azt állí­tot­ta, hogy azo­kat a sér­tett védel­me érde­ké­ben a Duná­ba dob­ták. Az ezt köve­tő évek­ben az ügy­véd az üzlet­em­ber költ­sé­gén és csak rész­ben a tud­tá­val lét­re­ho­zott több gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­got, ame­lye­ket azon­ban a saját bizal­mi embe­re­i­vel töl­tött fel, és a cégek közöt­ti pénz­moz­gá­sok fel­hasz­ná­lá­sá­val több, mint száz­ezer eurót tulaj­do­ní­tott el a sér­tet­től. Ami­kor az ügy­fél 2017-ben fel­mond­ta a meg­bí­zást, az ügy­véd – több tár­sá­val együtt – meg­zsa­rol­ta a sér­tet­tet, és a rákö­vet­ke­ző évben több száz­mil­lió forint­nyi vagyont, gyé­mán­to­kat, kész­pénzt és ingat­lant szer­zett meg tőle élet elle­ni fenye­ge­tés­sel. Az ügy­véd társa volt egy ötven­ki­lenc éves férfi is, aki első­nek sem­le­ges köz­ve­tí­tő­nek mutat­ko­zott, és a fize­tés­re így akar­ta ráven­ni az üzlet­em­bert, később azon­ban közöl­te azt is, hogy ha nem műkö­dik együtt a sér­tett, akkor ,,indul a ven­det­ta”. 100.000 euró ere­jé­ig egy har­minc­ki­lenc éves férfi is meg­zsa­rol­ta a sér­tet­tet, aki a cég­cso­port infor­ma­ti­kai fej­lesz­té­sét végez­te, és a cég­cso­port műkö­dé­sé­hez elen­ged­he­tet­len ada­tok vissza­tar­tá­sá­val fenyegetett.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki az ügy­vé­det – töb­bek között – csa­lás, zsa­ro­lás, ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te miatt, a fent neve­sí­tett két tár­sát zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett az ügy­véd és az infor­ma­ti­kus letar­tóz­ta­tá­sa, illet­ve a ked­ve­zőbb sze­mé­lyi körül­mé­nyek­kel ren­del­ke­ző ötven­ki­lenc éves férfi – adott lakás­ra vonat­ko­zó – bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyezésére.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vány­ról vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség – a Rend­őr­ség­gel és a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont­tal közös elfo­gást bemu­ta­tó, vide­ót és fotót tar­tal­ma­zó – koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/sajat-ugyfelet-verte-at-es-zsarolta-meg-egy-budapesti-ugyved-a-nyomozo-ugyeszek-nagyszabasu-akcio-kereteben-orizetbe-vettek-fotokkal-es-videoval/