Főoldal » Hírek » Megölték ismerősüket - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, ahol az élet­tár­sak meg­öl­ték ismerősüket. 

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség 2021 decem­be­ré­ben emelt vádat egy erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­vel és tár­sá­val szem­ben élet­el­le­nes bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a közép­ko­rú fér­fit bűnös­nek mond­ta ki több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­ben és őt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­sel, vala­mint 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­sel súj­tot­ta azzal, hogy bűn­ügyi elő­éle­té­re figye­lem­mel a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ból is kizár­ta. Tár­sát ember­ölés bűn­tet­te miatt vonta fele­lős­ség­re a bíró­ság és őt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a bűn­tár­sak élet­társ­ként, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak, szál­lás­he­lyük egy sal­gó­tar­já­ni híd alatt volt. 2020 őszén csat­la­ko­zott hoz­zá­juk egy másik haj­lék­ta­lan férfi, aki ittas álla­pot­ban, vissza­té­rő­en sze­xu­á­lis aján­la­tok­kal ost­ro­mol­ta a nőt, aki rend­sze­re­sen vissza­uta­sí­tot­ta. 2020 szep­tem­be­ré­ben a nő elpa­na­szol­ta élet­tár­sá­nak, hogy újabb aján­la­tot kapott a fér­fi­től. Ekkor az élet­társ az akkor már itta­san egy mat­ra­con fekvő sér­tet­tet test­szer­te hét­szer meg­szúr­ta, majd a kést a nő átvet­te és még két­szer mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet, aki ezután per­ce­ken belül elhalálozott.

A holt­tes­tet a nő elrej­tet­te. Az elkö­ve­tők között az élet­tár­si kap­cso­lat az eset után hama­ro­san meg­sza­kadt és a nő Német­or­szág­ba távozott.

2021. janu­ár 11-én a - koráb­bi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyei miatt több­ször bün­te­tett - férfi egy másik nőis­me­rő­sé­vel szó­ra­ko­zott Sal­gó­tar­ján­ban, mely­nek során leré­sze­ged­tek. Ami­kor a férfi híd alat­ti szál­lás­he­lyé­hez értek, szó­vál­tás­ba keve­red­tek. A férfi dühé­ben ütle­gel­ni kezd­te, majd 12 alka­lom­mal meg­szúr­ta egy kés­sel a nőt, aki a hely­szí­nen meg­halt. A nő holt­tes­tét az idő­köz­ben a város­ban kere­sé­sé­re indult férje fedez­te fel.

Az íté­let ellen a volt élet­tár­sak és védő­ik elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­té­sek eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek, míg a hatá­ro­za­tot az ügyész mind­ket­tő­jük ese­té­ben tudo­má­sul vette.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta a védel­mi fel­leb­be­zé­sek egy­ide­jű eluta­sí­tá­sá­val. Mind­két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tás­ban várja bün­te­tő­ügye másod­fo­kú befejezését.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/kihallgatasa-soran-ismert-be-egy-korabbi-gyilkossagot-is-eletfogytiglan-varhat-ra-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye