Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A sértett fia segítette a 27 milliós betörést - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a sér­tett­hez annak fiá­val együtt akkor tört be, ami­kor a sér­tett gyógy­ke­ze­lé­se miatt nem tar­tóz­ko­dott ott­hon. Mivel a fiú tudta, hogy édes­ap­ja hol tart­ja az érté­ke­it, jelen­tős zsák­mányt ejtettek. 

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű lajos­mi­zsei férfi a sér­tett fiá­tól érte­sült arról, hogy édes­ap­ja gyógy­ke­ze­lé­se miatt hosszabb ideje nem tar­tóz­ko­dik ott­hon. A fiú tudott arról is, hogy az édes­ap­ja a lakás­ban hol tart­ja az érté­ke­it. A két férfi elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott abban, hogy az apa távol­lé­tét kihasz­nál­va betör­nek a sér­tett lajos­mi­zsei ott­ho­ná­ba. Ennek meg­fe­le­lő­en a két férfi 2021 ápri­li­sá­ban a ház abla­kát betör­te, majd azon bemász­tak, a házat átku­tat­ták és több, mint 27 mil­lió forint érték­ben vit­tek maguk­kal külön­bö­ző arany­ék­sze­re­ket, így nyak­lán­co­kat, gyű­rűt és fül­be­va­lót. Emel­lett egyéb, kisebb érté­kű ingó­sá­go­kat, így pél­dá­ul gáz­pa­lac­kot, étkész­le­te­ket és kris­tály­po­ha­ra­kat is ellop­tak a házból.

A vád­lott­nak felel­nie kell még egy lopá­sért és egy kifosz­tá­sért is. A férfi ugyan­is 2021. feb­ru­ár 16-án, éjjel besur­rant egy lajos­mi­zsei házba és az alvó sér­tett szo­bá­já­ban előbb fel­vet­te a sér­tett két darab sza­bad­idő fel­ső­jét és egy kabát­ját, majd külön­bö­ző ingó­sá­go­kat kez­dett össze­pa­kol­ni, hogy azo­kat elvi­hes­se. A pako­lás­ra azon­ban a sér­tett fel­éb­redt és elküld­te az elkö­ve­tőt a házból.

A férfi 2021. már­ci­us 3-án bemá­szott egy másik lajos­mi­zsei ingat­lan­ba is, ahol egy mosó­gé­pet és egy cent­ri­fu­gát készí­tett össze, de cse­lek­mé­nyé­ben ekkor is meg­za­var­ták, így végül zsák­mány nél­kül távozott.

Az ügyész­ség a fér­fit jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­nek és lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Mivel a férfi a vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mé­nye­it két fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­za azok utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is.

A sér­tett fiá­val szem­ben a nyo­mo­zó ható­ság fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást, mivel a férfi isme­ret­len helyen tartózkodik.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készültek.