Főoldal » Hírek » A sértett kezében maradt a tolvaj kabátja - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, akit a sér­tett fogá­sá­ból úgy sza­ba­dult, hogy a kabát­ja a sér­tett kezé­ben maradt. 

A vád­irat sze­rint a külö­nös vissza­eső férfi ittas álla­pot­ban 2021. decem­ber 20-án Orosz­lány­ban, az áru­ház táro­ló­já­ban lezá­rat­la­nul hagyott 11.000,-Ft érté­kű kerék­párt, a rajta hagyott övtás­ká­val együtt ellop­ta úgy, hogy a kerék­párt eltol­ta. Az elkö­ve­té­si érték össze­sen 84.900,-Ft.

A  lopást ész­lel­te a sér­tett, aki tol­vaj férfi után eredt. Az elkö­ve­tő futás köz­ben eldob­ta a kerék­párt, az övtás­ka a kezé­ben maradt, ezután a sér­tett tovább üldöz­te. Az elkö­ve­tőt mene­kü­lé­se köz­ben meg­fog­ta néhány pil­la­nat­ra a sér­tett, aki­nek fogá­sá­ból a tol­vaj úgy bújt ki, hogy a kabát­ja a sér­tett kezé­ben maradt, ezt tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette. 

A férfi később az övtás­kát átku­tat­ta,  a benne lévő pénz­tár­cá­ból 70.000,-Ft-ot kivett, majd az övtás­kát és pénz­tár­cát isme­ret­len helyen eldob­ta. Az elkö­ve­tő eldo­bott egy másik pénz­tár­cát is a benne lévő 1.500,-Ft kész­pénz­zel, és sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­i­val, eze­ket a sér­tett egy par­ko­ló­ban megtalálta.

Az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a sér­tett meg nem térült kára megfizetésére.

A vide­ón a tér­fi­gye­lő kame­rák fel­vé­te­lei láthatók.