Főoldal » Hírek » A sértett kirepült a bobból – videóval – a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség fel­té­te­le­sen fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal a 19 éves gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, aki­nek figyel­met­len mun­ka­vég­zé­se miatt a sér­tett kiesett a bobszánkóból.

A járá­si ügyész­ség hatá­ro­za­ta sze­rint a gya­nú­sí­tott 2022 szep­tem­be­ré­ben egy Eger köze­li tele­pü­lé­sen lévő bob­pá­lyán dol­go­zott, mint keze­lő­se­géd. A rá vonat­ko­zó mun­ka­kö­ri leírás sze­rint fel­ada­ta volt töb­bek között a biz­ton­sá­gi övek meg­fe­le­lő bekap­cso­lá­sá­nak ellen­őr­zé­se. Ez a fog­lal­ko­zá­si sza­bály azért kiemel­ke­dő, mivel a bob­szán­kó spe­ci­á­lis műkö­dé­se miatt, ha a biz­ton­sá­gi öv nem kerül rög­zí­tés­re – továb­bá, ha az öv az üres jára­ti rög­zí­tő pozí­ci­ó­já­ban van elhe­lyez­ve a fék­kar nút­já­ban –, akkor az meg­gá­tol­ja a szán­kót hasz­ná­ló sze­mély részé­ről a fék használatát.

A fia­tal fel­nőtt a sér­tett elin­dí­tá­sa előtt meg­szeg­te a fent emlí­tett fog­lal­ko­zá­si sza­bályt, és nem ellen­őriz­te, hogy az utas a szán­kó­ba sze­relt biz­ton­sá­gi övet ren­del­te­tés­sze­rű­en becsatolta-e. Miu­tán a sér­tett a biz­ton­sá­gi övvel nem került rög­zí­tés­re, és meg­kezd­te a sza­bad sik­lást a szán­kó­val, egy enyhe jobb­ra íve­lé­sű kanyar­ban, mivel a féket nem tudta hasz­nál­ni, a bob­ból kiesett, minek követ­kez­té­ben könnyű, nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben a vád­eme­lés fel­té­te­lei a ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján fenn­áll­tak, azon­ban figye­lem­mel arra, hogy a ter­helt fia­tal fel­nőtt­ko­rú, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét tel­jes körű­en beis­mer­te, a maga­tar­tá­sá­nak ked­ve­ző vál­to­zá­sa érde­ké­ben lehe­tő­ség volt a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés elrendelésére.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miat­ti bűn­ügy­ben a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés ide­jét egy évben álla­pí­tot­ta meg, ami ha ered­mé­nye­sen elte­lik, a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben az eljá­rást a vád­ha­tó­ság megszünteti.

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1145086149743546