Főoldal » Hírek » A sértett túljárt kirablói eszén - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 15 éves fia­tal­ko­rú és egy 20 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020. júli­us első nap­ja­i­ban, este, Kazinc­bar­ci­kán, egy isko­la előt­ti terü­le­ten össze­ta­lál­koz­tak a sér­tet­tel. Beszél­ge­tést kez­de­mé­nyez­tek vele, és köz­ben közöl­ték, hogy a nála lévő mobil­te­le­fon az övék, és el fog­ják venni tőle. Mond­ták neki, hogy vegye elő és mutas­sa meg nekik a tele­font, de a sér­tett fiú erre nem volt haj­lan­dó, ezért fenye­ge­tőz­ni kezdtek.

A fel­nőtt korú vád­lott azt mond­ta neki, hogy ő már tizen­négy évet ült bör­tön­ben, és bár­kit leszúr. Majd mind­ket­ten azzal fenye­get­ték, hogy ha nem adja át a tele­font, meg­ve­rik, meg­ölik. A fel­nőtt korú vád­lott, hogy nyo­ma­té­kot adjon kije­len­té­se­ik­nek, a zse­bé­ből elő­vett egy kést, míg fia­tal­ko­rú társa tenyér­rel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ettől sírni kez­dett, és félel­mé­ben bán­tal­ma­zó­já­nak átad­ta a mobil­te­le­font és a fülhallgatót.

Ezután a sér­tett azt mond­ta a vád­lot­tak­nak, hogy oda­ad­ja nekik a másik tele­fon­ját is, de azért men­je­nek el a laká­sá­hoz, ezzel azt akar­ta elér­ni, hogy haza­ér­ve édes­ap­já­tól segít­sé­get kérhessen.

A vád­lot­tak fel­ül­tek ennek a csel­nek, a meg­adott címre kísér­ték a sér­tet­tet, aki viszont meg­ér­ke­zé­sük­kor egy hir­te­len moz­du­lat­tal kicsa­var­ta a fia­tal­ko­rú vád­lott kezé­ből az eltu­laj­do­ní­tott tele­fon­ját és besza­ladt a lakás­ba, ahol édes­ap­já­nak elmond­ta a tör­tén­te­ket. Az apa kijött a ház­ból, ráki­a­bált a vád­lot­tak­ra, akik elté­rő irá­nyok­ba futva elme­ne­kül­tek a helyszínről.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak közül a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést, míg a fel­nőtt korú­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.