Főoldal » Hírek » A síneken folytatta útját a figyelmetlen sofőr – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vas­úti átjá­ró­ban – mielőtt abból kiért volna – a sínek­re kanyarodott. 

A vád sze­rint a sofőr 2023 janu­ár­já­ban a reg­ge­li órák­ban esős idő­ben Hat­van bel­te­rü­le­tén haladt autó­já­val. A férfi úti­cél­ja Eger volt, ahová KRESZ vizs­gá­ra vitte fiát.  Az út során a vád­lott egy vas­úti átjá­ró­hoz ért, amin meg­kezd­te az átke­lést, azon­ban azt figyel­met­le­nül haj­tot­ta végre, így még mielőtt elhagy­ta volna a vas­úti átke­lőt balra for­dult kocsi­já­val és ráhaj­tott a sínek­re. Azon még kb. 10 métert haladt majd elakadt úgy, hogy azon a vas­úti köz­le­ke­dést ellehetetlenítette. 

A vád­lott jár­mű­ve két órán át aka­dályt képe­zett a vas­úti pályán, így a for­gal­mas Gödöl­lő - Budapest-Keleti pálya­ud­var közöt­ti sza­ka­szon több vonat rész­le­ge­sen kima­radt, több pedig össze­sen 235 per­cet késett. A bal­eset idő­pont­já­ban jel­lem­ző­en 100%, vagy afe­let­ti a vona­tok kihasz­nált­sá­ga, így az érin­tett ese­mény leg­alább 1000 utast érintett.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel, vala­mint köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­irat­ban a figyel­met­len vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotó a rend­őr­ség hely­szí­ni szem­lé­jén készült.