Főoldal » Hírek » A sofőr szabályszegése vezetett a balesethez, melyben a felesége meghalt – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki meg­ál­lás nél­kül, nagy sebes­ség­gel haladt be az útke­resz­te­ző­dés­be gép­ko­csi­já­val, és egy másik jár­mű­vel ütközött.

A vád­irat sze­rint a román férfi 2023. júni­us 1-jén, 10 óra­kor sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a 4-es számú főúton Kar­cag felől Püs­pök­la­dány irá­nyá­ba. A jár­mű­ben a jobb első ülé­sen a vád­lott fele­sé­ge uta­zott. A 4-es számú és a 42-es számú főút keresz­te­ző­dé­sé­ben jól lát­ha­tó volt a meg­ál­lást és elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­get elő­író köz­úti köz­le­ke­dé­si jelzőtábla.

A férfi rend­kí­vül nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre a jel­ző­táb­lát, így meg­ál­lás nél­kül, 60 km/h sebes­ség­gel beha­ladt az útke­resz­te­ző­dés­be. A vád­lott nem biz­to­sí­tott elha­la­dá­si elsőbb­sé­get a védett úton, jobb­ról sza­bá­lyo­san érke­ző sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je részé­re, ezért a két autó összeütközött. 

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a vád­lott fele­sé­ge a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, míg a vét­len sofőr 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett. 

A vád­lott alap­ve­tő és kiemelt köz­le­ke­dé­si sza­bály­sze­gé­se miatt követ­ke­zett be a bal­eset és a sér­tett halála.

Az ügy­ben a Püs­pök­la­dá­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott. 

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki és tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a bal­eset hely­szí­nén a bal­ese­tet okozó meg­ron­gá­ló­dott gépjárműről.