Főoldal » Archív » A sukorói telekcsere-ügyben történt fellebbezésekről

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a Magyar Nem­ze­ti Vagyon­ke­ze­lő Zrt. két koráb­bi veze­tő­je ter­hé­re a kisza­bott fő- és mel­lék­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, míg a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um volt szak­ál­lam­tit­ká­rát és az érték­becs­lőt érin­tő fel­men­tő ren­del­ke­zé­sek­kel szem­ben – a tény­ál­lás meg­ala­po­zat­lan­sá­ga miatt – az első­fo­kú íté­let hatá­lyon kívül helye­zé­sét és az első­fo­kú bíró­ság új eljá­rás­ra uta­sí­tá­sát indítványozta.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­tel Főügyész­ség sajtóközleménye