Főoldal » Hírek » A szabadulását követő nap már bűncselekményt követett el - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő azzal fenye­get­te meg koráb­bi élet­tár­sát és annak fér­jét, hogy meg­öli őket, ha a sérel­mük­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény­ről érte­sí­tik a rend­őrö­ket, továb­bá azért is felel­nie kell, mert rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta újabb élettársát.

A vád sze­rint a vád­lot­tat 2021 júli­u­sá­ban bocsá­tot­ták fel­té­te­le­sen sza­bad­láb­ra. A férfi a sza­ba­du­lá­sát köve­tő más­nap itta­san fel­ke­res­te volt élet­tár­sát, mivel talál­koz­ni akart gye­re­ke­i­vel. A ter­helt a nővel azon­ban vesze­ke­dett, majd bement udva­ruk­ba és a szó­vál­tás során őt és fér­jét is arcon ütöt­te. A vád­lot­tat végül test­vé­re vezet­te ki a sér­tet­ti ingat­lan­ból, de a férfi tovább­ra is indu­la­to­san visel­ke­dett és közöl­te a sér­tet­tek­kel, ha érte­sí­tik a rend­őr­sé­get, meg­öli őket és rájuk gyújt­ja a házu­kat, majd ugyan­ezt a fenye­ge­tést pár perc múlva tele­fo­non megismételte.

A vád­lott­nak a bör­tön elha­gyá­sa után újabb pár­kap­cso­la­ta lett, mely­ből gyer­me­ke is szü­le­tett. Pár hónap eltel­té­vel a vád­lott és új élet­tár­sa között gya­ko­ri­vá vál­tak a vesze­ke­dé­sek, ame­lyek során az erő­sza­kos férfi több­ször bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, így a fejét hajá­nál fogva az ajtó­fél­fá­ba ütöt­te, ököl­lel és tenyér­rel is arcon vágta, kar­ját szo­rí­tot­ta. A nő a rend­sze­res veré­sek miatt 2021 decem­be­ré­ben gyer­me­ke­i­vel édes­any­já­hoz menekült.

Az ügyész­ség a Bar­csi Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.