Főoldal » Archív » A szabálytalankodó sofőr ököllel utasította rendre az őt figyelmeztetőt

Egy közép­ko­rú férfi 2014. május 16-án a reg­ge­li órák­ban Nagy­ka­ni­zsán köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val. Ami­kor a Roz­go­nyi út és a Sugár utca keresz­te­ző­dé­sé­hez ért, nem adott elsőbb­sé­get a neki jobb kéz felől érke­ző autó­nak, amely­nek veze­tő­je féke­zett, majd rádu­dált a vét­kes­re, és kiszólt az autó­ból, hogy miért nem állt meg. A ter­helt erre indu­lat­ba jött, kiszállt a gép­ko­csi­já­ból, szi­dal­maz­ta a sér­tet­tet, majd az autó­já­hoz lépett és a nyi­tott abla­kon keresz­tül két ízben ököl­lel arcon ütöt­te. Ezután kinyi­tot­ta az ajtót és meg­pró­bál­ta kirán­gat­ni az autó­ból. A ter­helt csak akkor hagy­ta abba a cse­lek­mé­nyét, és távo­zott, ami­kor a sér­tett, az utasa, vala­mint a járó­ke­lők rend­őrt akar­tak hívni.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye