Főoldal » Hírek » A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség elmúlt évi munkájáról

A jár­vány­hely­zet­ben is tör­vé­nye­sen és ered­mé­nye­sen végez­te mun­ká­ját 2020. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.

A COVID-19 vírus miat­ti jár­vány első hul­lá­má­ban a megyei főügyész­ség és járá­si ügyész­sé­gek egyet­len dol­go­zó­ja sem kapta el a fer­tő­zést, ami köszön­he­tő a beve­ze­tett spe­ci­á­lis mun­ka­vég­zé­si sza­bá­lyok­nak. Az ügyé­szek mun­ká­ju­kat szá­mí­tó­gép segí­té­sé­vel ott­hon­ról végez­ték, a tár­gya­lá­so­kat pedig a lehe­tő­sé­gek­hez képest táv­meg­hall­ga­tás­sal tar­tot­ták meg. A jár­vány máso­dik hul­lá­má­ban, 2020 őszén ugyan a fer­tő­zött­ség miatt az egyik járá­si ügyész­sé­get rövid időre be kel­lett zárni, azon­ban a többi ügyész­ség bevo­ná­sá­val biz­to­sí­tott volt a zavar­ta­lan mun­ka­vég­zés. A jár­vány miatt egyet­len nyo­mo­zás sem állt le, folya­ma­tos volt az ügyek fel­dol­go­zá­sa min­den ügyészségen.

A megyei főügyész­ség ada­tai sze­rint megyénk­ben 100 ezer lakos­ra 1.849 bűn­cse­lek­mény jutott az elmúlt évben, ami­vel a fer­tő­zöt­tebb tér­sé­gek közé tar­to­zunk. Az ukrán határ miatt tovább­ra is jel­lem­ző a jöve­dé­ki ter­mé­kek csem­pé­szé­se, elsza­po­rod­tak az ember­csem­pé­szé­sek is, illet­ve gyak­ran for­dul elő, hogy ille­gá­lis gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­gek vég­zé­sé­be ukrán sze­mé­lye­ket von­nak be. A megyé­ben 10.228 bűn­cse­lek­ményt követ­tek el a sta­tisz­ti­ka sze­rint, ami ugyan némi növe­ke­dést mutat az előző évi­hez képest, de ez nem nevez­he­tő kiugrónak.

A megye ügyé­szei nagy gon­dot for­dí­tot­tak az eljá­rást gyor­sí­tó és egy­sze­rű­sí­tő intéz­ke­dé­sek alkal­ma­zá­sá­ra, hiszen ezzel időt és költ­sé­get lehet meg­ta­ka­rí­ta­ni nem csak az állam, de a tanúk, szak­ér­tők részé­re is. Ebben a megyé­ben alkal­maz­ták orszá­go­san is leg­több­ször az ügyé­szi intéz­ke­dés vagy hatá­ro­zat kilá­tás­ba helye­zé­sét, amit nagyon gyak­ran elfo­gad­tak a gyanúsítottak.

A vád­eme­lé­sek és az egyéb érde­mi befe­je­zé­sek (meg­ro­vá­sok, köz­ve­tí­tői eljá­rá­sok, fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­té­sek) száma 4.572 volt, ami 1%-al több az előző évhez képest. A vád­eme­lé­sek nagyon ered­mé­nye­sek vol­tak, hiszen 100 meg­vá­dolt sze­mély­ből 99-nek a bíró­ság meg is álla­pí­tot­ta a felelősségét.

A megyei főügyész­ség köz­jo­gi szak­te­rü­le­tén is érez­tet­te hatá­sát a jár­vány­ügyi hely­zet, így pl. sok­kal keve­sebb sza­bály­sér­té­si ügy­ben kel­lett az elő­ve­ze­tés jóvá­ha­gyá­sá­val fog­lal­koz­ni az ügyé­szek­nek. Ugyan­ak­kor a megyénk­ben talál­ha­tó bör­tö­nök, fog­dák, elő­ál­lí­tó helyi­sé­gek, illet­ve őrzött szál­lás fel­ügye­le­te jelen­tős mun­ka­ter­het rótt az ezzel fog­lal­ko­zó ügyé­szek­re. A folya­ma­tos jár­vány­hely­zet elle­né­re a megyei főügyész­ség mun­ká­ja tör­vé­nyes, szak­sze­rű és idő­sze­rű volt.