Főoldal » Hírek » A száguldó Intercity útjába sodródva állt meg a figyelmetlen sofőr autója - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓVAL

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a veze­tés­tech­ni­kai hibá­ja miatt a jár­mű­ve az úttest­ről lesod­ród­va egy hat­va­ni vas­úti átke­lő­ben a síne­ken fenn­akadt, és amely­nek az arra köz­le­ke­dő vonat a gyors­fé­ke­zé­se elle­né­re is nagy sebe­ség­gel nekiütközött.

A vád­lott 2020. decem­ber 30-án a dél­utá­ni órák­ban Hat­van­ban a meg­en­ge­dett sebes­sé­get túl­lép­ve köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ami­kor egy jobb­ra íve­lé­sű kanyar­ban leha­ladt az úttest­ről és az autó­já­val a vas­úti sínek­re csú­szott, ahol fenn­akadt. A férfi pró­bált a nagy sebes­ség­gel érke­ző IC útjá­ból elhaj­ta­ni a jár­mű­vel, azon­ban ez nem sike­rült, majd ami­kor már vésze­sen köze­le­dett a vonat az autót hát­ra­hagy­va kime­ne­kült a jár­mű­vé­ből. Ezt köve­tő­en a szá­gul­dó sze­rel­vény vész­fé­ke­zé­se elle­né­re - kb. 118 km/h sebes­ség­gel - a síne­ken álló autó­nak ütközött.

A vád­lot­tat a repü­lő roncs­da­ra­bok elta­lál­ták, mely követ­kez­té­ben a férfi nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A vas­úti kocsik­ban lévő kb. 60 sze­mély közül senki sem sérült meg, azon­ban az uta­sok élete és testi épsé­ge a vonat gyors­fé­ke­zé­se és az ütkö­zés miatt veszély­be került.

A bal­ese­tet köve­tő­en a vas­úti pályát lezár­ták, majd hosszú órá­kon át tartó műsza­ki men­tés vette kez­de­tét, mely miatt az adott pálya­sza­ka­szon 35 vonat össze­sen 824 per­cet késett, így a vád­lott cse­lek­mé­nye a vas­úti köz­le­ke­dés - mint köz­ér­de­kű üzem - műkö­dé­sét jelen­tős mér­ték­ben megzavarta.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség és köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­sé­nek gon­dat­lan meg­za­va­rá­sa vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - bün­te­tő­vég­zé­sé­ben - fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki a vád­lot­tal szem­ben, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.