Főoldal » Hírek » A szakítás miatti dühében a volt barátja ruhaneműire maró folyadékot öntött - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a fia­tal nő ellen, aki úgy adta vissza volt párja ruhá­it, hogy az össze­ké­szí­tett zsá­kok­ba maró hatá­sú szert öntött.

A vád­lott és a sér­tett 2020-ban ismer­ke­dett meg, össze­köl­töz­tek és a nő által bérelt deb­re­ce­ni lakás­ban lak­tak. A pár 2021 feb­ru­ár­já­ban sza­kí­tott, a sér­tett elhagy­ta a lakást, de ruhái, cipői és egyéb érték­tár­gyai ott marad­tak. A férfi több­ször egyez­te­tett a nővel azért, hogy elhoz­za a hol­mi­ja­it, azon­ban hosszú ideig nem tud­tak meg­ál­la­pod­ni.

2021. május 11-én, az elkö­ve­tő a sér­tett ruha­ne­mű­it és cipő­it zsá­kok­ba, vala­mint kar­ton­do­bo­zok­ba pakol­ta, de előt­te azok egy részét össze­vag­dos­ta, majd a zsá­kok­ba maró hatá­sú anya­got öntött. A nő a zsá­ko­kat és a dobo­zo­kat kitet­te a tár­sas­ház hátsó bejá­ra­tá­hoz, majd érte­sí­tet­te volt barát­ját.

A sér­tett elvit­te a este a hol­mi­ja­it, de csak a deb­re­ce­ni tar­tóz­ko­dá­si helyén vette észre a ron­gá­lást. A nő több mint 200.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, az eljá­rás során a sér­tett kérte a kárá­nak meg­té­rí­té­sét.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon.

A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság tár­gya­lás nél­kül hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, és a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra. A járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett kár­igé­nyé­nek adjon helyt.