Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta a gyermekei sérelmére szexuális erőszakot elkövető mezőhegyesi férfi ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­nek a hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, annak a mező­he­gye­si fér­fi­nak az ügyé­ben, akit az első­fo­kú bíró­ság sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 12 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt.

A Gyu­lai Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a fér­fit 2 rend­be­li, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 12 év bör­tön­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te továb­bá vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a bűnös­sé­gét beis­me­rő, a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor hat gyer­me­ket saját ház­tar­tá­sá­ban neve­lő férfi 2018 évtől illet­ve 2019 év nya­rá­tól kez­dő­dő­en egé­szen 2020 feb­ru­ár­já­ig rész­ben erő­sza­kot, rész­ben fenye­ge­tést alkal­maz­va két saját, gyer­mek­ko­rú leá­nyát rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen eny­hí­tés érde­ké­ben a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban a Gyu­lai Tör­vény­szék íté­le­té­vel kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tést és köz­ügyek­től eltil­tást a vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­val, a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­kel ará­nyos­nak látta, és úgy ítél­te meg, hogy a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás alkal­ma­zá­sa is a tör­vény­nek meg­fe­le­lő­en tör­tént, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dön­te­ni.