Főoldal » Hírek » A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta az emberölés bűntettének kísérlete miatt elítélt férfi ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, akit a Sze­ge­di Tör­vény­szék külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nem jog­erő­sen kilenc év fegy­ház­ra ítélt.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Sze­ge­di Tör­vény­szék íté­le­té­vel a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben vala­mint ron­gá­lás bűn­tet­té­ben, ezért 9 év fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős íté­let­tel meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint a vád­lott, az élet­tár­sa vala­mint a sér­tett hosszabb ideje ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak. A vád­be­li napon, 2018 máju­sá­ban a férfi és az élet­tár­sa a sér­tet­tel együtt ita­lo­zott a sér­tett által hasz­nált szaty­ma­zi ingat­lan­rész­ben. A férfi és a sér­tett között kiala­kult szó­vál­tás miatt a vád­lott indu­la­tos álla­pot­ba került, majd továb­bi sze­szes ital vásár­lá­sa érde­ké­ben a köze­li bolt­ba ment. Mire a vásár­lás­ból vissza­ér­ke­zett, élet­tár­sa és a sér­tett a hátsó szoba ágyán ittas­sá­ga miatt elaludt. A vád­lott ezen fél­té­keny­ség­ből még job­ban fel­in­dult és a lakás külső helyi­sé­ge­i­ben talált éghe­tő tár­gya­kat össze­gyűj­töt­te, meg­gyúj­tot­ta, majd azo­kat előbb a külső szo­bá­ban, majd az ágyon alvó sér­tett és az élet­tár­sa kör­nye­ze­té­ben lévő hasz­ná­la­ti tár­gyak­ra dobta, ame­lyek azon­nal láng­ra kap­tak. A férfi a lakás­ban ter­je­dő füst­re ébre­de­ző élet­tár­sát kivit­te az épü­let­ből az udvar­ra. Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő sér­tett­nek, aki szin­tén fel­éb­redt végül saját ere­jé­ből sike­rült elhagy­nia az épü­le­tet, amely­ben a tűz nyo­mán jelen­tős kár keletkezett.

Az első­fo­kú íté­let ellen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó vád­lott vala­mint védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést elsőd­le­ge­sen fel­men­té­sért, másod­la­go­san a bün­te­tés eny­hí­té­se érdekében.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú átira­tá­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék íté­le­tét meg­ala­po­zott­nak látta és úgy ítél­te meg, hogy az első­fo­kú hatá­ro­zat­tal kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás a vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek tár­gyi súlyá­val és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­kel ará­nyos, annak eny­hí­té­se veszé­lyez­tet­né a bün­te­tés­sel elér­ni kívánt célo­kat, ezért az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.