Főoldal » Archív » A Szentendrei úti halálos baleset gyanúsítottja előzetes letartóztatásának meghosszabbítását indítványozza az ügyészség

A nyo­mo­zó ható­ság foly­ta­tó­la­gos kihall­ga­tá­sa kere­té­ben a koráb­bi­hoz képest súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény, így halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te a fér­fi­val.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2017. már­ci­us 18-án Buda­pes­ten, a Szent­end­rei úton hátul­ról bele­ro­hant egy előt­te álló, piros lám­pá­nál vára­ko­zó gép­ko­csi­ba, amely­nek sofőr­je és az utasa éle­tét vesz­tet­te.

A nyo­mo­zás során beszer­zett vegyész­szak­ér­tői véle­mény alap­ján jelen­leg meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a gya­nú­sí­tott a gép­ko­csit ittas álla­pot­ban vezet­te. A nyo­mo­zást tel­je­sí­tő Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság a koráb­ban halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott fér­fi­val súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény, így halált okozó ittas jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­te.

A ter­helt a gya­nú­sí­tás módo­sí­tá­sa ellen panaszt jelen­tett be, amit a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség eluta­sí­tott.

A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­za, hogy továb­bi három hónap­pal hosszab­bít­sák meg a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú, és bizo­nyí­tott­ság ese­tén a kiszab­ha­tó bün­te­tés nagy­sá­ga, vala­mint az elkö­ve­tés jel­le­ge, körül­mé­nyei a kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint - a gya­nú­sí­tott egész­sé­gi álla­po­tá­nak javu­lá­sa ese­tén - meg­ala­poz­zák, hogy meg­szök­het vagy elrej­tőz­het. Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság tel­je­sí­ti.