Főoldal » Hírek » A szívességi lakáshasználó áldozatai lettek a gyermekek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 51 éves férfi ellen. A férfi szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként lakott egy sáros­pa­ta­ki tanyán, ahol ház körü­li mun­ká­kat vég­zett és segéd­ke­zett a két gyer­mek­ko­rú fiú ellá­tá­sá­ban is, akik­nek sérel­mé­re több alka­lom­mal sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber­től novem­ber köze­pé­ig, majd 2021. janu­ár végé­től feb­ru­ár ele­jé­ig Sáros­pa­ta­kon szí­ves­sé­gi lakás­hasz­ná­ló­ként egy tanyán lévő ház­ban lakott.

A ház egyik lak­ré­szé­ben a tanya tulaj­do­no­sa élt 7 éves és 11 éves fiú­gyer­me­ke­i­vel, akik­nek az édes­any­ja koráb­ban elha­lá­lo­zott. Az idő­köz­ben szin­tén elhunyt ház­tu­laj­do­nos men­tá­lis és szen­ve­dély­be­teg volt, ezért külön­bö­ző gyógy­sze­re­ket sze­dett, ame­lyek­re alko­holt fogyasz­tott. Ilyen­kor elaludt és lénye­gé­ben öntu­dat­lan álla­pot­ba került.

A vád­lott eze­ket a hely­ze­te­ket kihasz­nál­va a 7 éves fiú­gyer­me­ket behív­ta a szo­bá­já­ba és a sérel­mé­re rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket vég­zett. A gyer­mek azért nem szólt az édes­ap­já­nak az ese­tek­ről, mert min­den egyes ilyen cse­lek­mény után cso­kit kapott a vád­lot­tól, vala­mint tar­tott attól, hogy ha eze­ket elmond­ja, az édes­ap­ja bán­ta­ni fogja.

A vád­lott a 11 éves fiú­gyer­mek sérel­mé­re is több alka­lom­mal sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, de ami­kor a gyer­mek már hatá­ro­zot­tan ellen­állt, tart­va attól, hogy fel­fe­di a tör­tén­te­ket, vele szem­ben már nem foly­tat­ta cse­lek­mé­nyét.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a vád­lott vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né.