Főoldal » Archív » A szlovák legfőbb ügyész magyarországi látogatásáról

Jarom­ír ČIŽNÁR szlo­vák leg­főbb ügyész két napos hiva­ta­los láto­ga­tást tett Magyar­or­szá­gon, amely során szak­mai meg­be­szé­lést foly­ta­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyésszel. A meg­be­szé­lé­sen a gaz­da­sá­gi bűnö­zés és az adó­el­tit­ko­lás elle­ni küz­de­lem, illet­ve az „Euró­pai Ügyész“ intéz­mé­nyé­nek lehe­tő­sé­gé­ről egyez­tet­tek. Emel­lett az idén május­ban Magyar­or­szá­gon, Bala­tonl­el­lén meg­ren­de­zés­re kerü­lő V-4 álla­mok leg­főbb ügyé­sze­i­nek talál­ko­zó­ja is napi­rend­re került. Jarom­ír ČIŽNÁR leg­főbb ügyész urat Dr. Kónya Ist­ván a Kúria elnök­he­lyet­te­se és  Dr. Nav­ra­csics Tibor igaz­ság­ügy­mi­nisz­ter is fogad­ta hivatalában.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály