Főoldal » Archív » A szociális ellátást nyújtó otthont több millió forinttal megkárosító munkavállalók elleni vádemelésről

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a két nő és egy férfi ellen, akik több rész­let­ben sik­kasz­tot­tak el a mun­kál­ta­tó­juk­tól össze­sen mint­egy 5 mil­lió forin­tot 2014 janu­ár­ja és 2016 máju­sa között Vas megyében.

A vád­irat sze­rint az egyik nő pénz­ügyi refe­rens­ként dol­go­zott a sza­ko­sí­tott ott­hon­ban. A fel­ada­tát képez­te, hogy beszed­je az ott­hon által nyúj­tott étkez­te­tés­ből és állat­ér­té­ke­sí­tés­ből befolyt bevé­te­le­ket, majd azo­kat befi­zes­se az ott­hon számlájára.

A mun­ka­kö­ri köte­le­zett­sé­gét azon­ban 2014-ben és 2015-ben csak rend­szer­te­le­nül, míg 2016-ban már egy­ál­ta­lán nem tel­je­sí­tet­te, az ott­hont meg­il­le­tő pénzt ugyan beszed­te, de azt a saját cél­ja­i­ra, így hitel­tör­lesz­tés­re és a csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re for­dí­tot­ta. A cse­lek­mé­nyé­vel a sér­tet­tet össze­sen több mint 4 mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg, ami­ből 1,1 mil­lió forin­tot meg­té­rí­tett, miu­tán a belső ellen­őr­zés a hiányt feltárta.

A gép­ko­csi­ve­ze­tő­ként és anyag­be­szer­ző­ként dol­go­zó férfi ugyan­ek­kor több eset­ben vett át elő­le­get az ott­hon érde­ké­ben vég­zett vásárlásokra.

Az átvett pénz­zel azon­ban nem szá­molt el tel­jes körű­en, havon­ta álta­lá­ban 10-15.000 forin­tot a saját kiadá­sa­i­ra, így ciga­ret­tá­ra, élel­mi­szer­re és ben­zin­re for­dí­tott. Cse­lek­mé­nyé­vel 450.000 forint kárt oko­zott az intéz­mény­nek, ami nem térült meg.

A másik nő fel­ada­tát képez­te ebben az idő­szak­ban a szo­ci­á­lis fog­lal­koz­ta­tás bevé­te­le­i­nek keze­lé­se, ami­nek kere­té­ben rend­sze­re­sen átvet­te az ott­hon által működ­te­tett bolt ter­mé­ke­i­nek érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó bevé­telt, amit fél­éven­te kel­lett befi­zet­nie az ott­hon számlájára.

A bevé­te­lek egy részét azon­ban a saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, külön­bö­ző hite­le­it fizet­te belőlük.

Ő mara­dék­ta­la­nul meg­té­rí­tet­te a cse­lek­mé­nyé­vel oko­zott 513.000 forint kárt a sér­tett szo­ci­á­lis ellá­tó részére.

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, továb­bá a sér­tett által a fenn­ma­ra­dó kár meg­té­rí­té­se érde­ké­ben elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény elbí­rá­lá­sá­ra tett indítványt.