Főoldal » Archív » A tápiószelei halálos gyerekbántalmazás miatt tett ügyészi indítványról

A Pest Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­re, aki 2014. janu­ár 8-án Tápió­sze­lén élet­tár­sá­nak koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett gyer­me­ké­re, és közös gyer­me­kük­re vigyá­zott. A déli órák­ban a férfi igen nagy erő­vel leg­alább egy alka­lom­mal, egy esz­köz­zel fejbe ütöt­te élet­tár­sa gyer­me­két, aki néhány per­cen belül esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A férfi érte­sí­tet­te a men­tő­ket, azon­ban a gyer­mek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kór­ház­ban 2014. janu­ár hó 10. nap­ján elhunyt.
A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye