Főoldal » Archív » A tatabányai kettős gyilkos letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta a főügyészség

A több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő ügy­ben a Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki 2017. ápri­lis 30. nap­ján Tata­bá­nyán meg­ölt két férfit.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra és bün­te­té­si téte­lé­re figye­lem­mel tovább­ra is tar­ta­ni lehet attól, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén meg­szök­ne vagy elrej­tőz­ne, ezért indo­kolt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás meghosszabbítása.

A nyo­mo­zá­si bíró – nem nyil­vá­nos – ülé­sen dönt arról, hogy a kény­szer­in­téz­ke­dés meg­hosszab­bí­tá­sa szükséges-e.

A nyo­mo­zás jelen­leg is folya­mat­ban van, annak meg­hosszab­bí­tott határ­ide­je 2017. decem­ber 30. napja.