Főoldal » Archív » A tatabányai nő hatszor szúrta késsel hátba az élettársát

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 52 éves asszonnyal szem­ben.

A nő és a férfi elő­ször házas­ság­ban, majd két év külön­élést köve­tő­en élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Tata­bá­nyán. Házas­sá­guk alatt egy lányuk, az élet­tár­si kap­cso­la­tuk alatt fiú­gyer­me­kük szü­le­tett. A kis­fiú szü­le­té­sét köve­tő­en az anya rend­sze­re­sen ivott, a ház­tar­tá­si mun­kák a lány­ra marad­tak, akit a nő a kis­fiú előtt több­ször bán­tal­ma­zott, illet­ve elő­for­dult az is, hogy az anya ittas­sá­ga miatt a kis­lány ment a test­vé­ré­ért a böl­cső­dé­be, ille­tő­leg az óvo­dá­ba. A lány nagy­ko­rú­vá válá­sát köve­tő­en elköl­tö­zött a csa­lád­tól. Az anya ezután a fiú­gyer­me­két is sok­szor bán­tal­maz­ta, szi­dal­maz­ta, ami gyak­ran az utcán tör­tént, vala­mint egy­szer olyan erő­sen ütöt­te meg, hogy vér­zett az orra.

A férfi 2016. júli­us 9-én, az esti órák­ban haza­ért, az élet­tár­sa ekkor már ittas volt, ennek elle­né­re pénzt kért sörre, azon­ban a férfi nem adott neki. Az asszony később megint alko­hol­ra kért pénzt, de a férfi hátat for­dí­tott neki, a fürdő felé indult, ekkor a nő fel­kap­ta a kony­ha­pul­ton lévő, 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és azzal hat alka­lom­mal meg­szúr­ta a sér­tett hátát, köz­ben azt kia­bál­ta neki, hogy meg­öli. A szú­rá­sok az elvér­zés kiala­ku­lá­sa miatt alkal­ma­sak vol­tak az ember­élet kiol­tá­sá­ra, a férfi gyors orvo­si ellá­tás nél­kül meg­halt volna.

A 11 éves kis­fiú meg­lát­ta a vérző apját, hívta a men­tő­ket, illet­ve a föl­dön fekvő sér­tet­tet kér­lel­te, hogy ne hal­jon meg. A nő a kiér­ke­ző rend­őrök­nek ellen­állt, közöl­te, ha kien­ge­dik, úgyis meg­öli a pár­ját. A kis­fi­út a tör­tén­tek meg­vi­sel­ték, az anyá­val szem­be­ni ambi­va­lens érzé­sei fel­erő­söd­tek, a nő cse­lek­mé­nye súlyo­san veszé­lyez­tet­te a gyer­mek érzel­mi, erköl­csi fej­lő­dé­sét.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a főügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.