Főoldal » Archív » A távoltartást megszegő férfi letartóztatásának hosszabbítását indítványozta az ügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a távol­tar­tás sza­bá­lya­it súlyo­san meg­szeg­ve bán­tal­maz­ta az élettársát.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. május 5-én, éjsza­ka, egy Komárom-Esztergom megyei tele­pü­lé­sen a csa­lá­di ház­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en meg­ütöt­te élet­tár­sát, aki az ütés­től elesett, a fejét a járó­lap­ba verte, és ettől élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett el. 

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2019. május 16-án távol­tar­tást ren­delt el a gyanúsí­tot­tal szem­ben, és elő­ír­ta, hogy a sér­tet­tel ne lép­jen kap­cso­lat­ba, tőle és a sér­tett ingat­la­ná­tól tart­sa távol magát. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a férfi a távol­tar­tás sza­bá­lya­it 2019. decem­ber 21-én súlyo­san megszeg­te, mivel a sér­tett házá­nak udva­rá­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a sér­tet­tet arcul ütöt­te, majd egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést a nya­ká­hoz szo­rí­tott, köz­ben azt kia­bál­ta, hogy „ha nem leszel az enyém, akkor másé se”. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet elengedte. 

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tal szem­ben indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét, tekin­tet­tel arra, hogy súlyo­san meg­szeg­te a távol­tar­tás sza­bá­lya­it, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll. 

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, melyet leg­utóbb 2020. ápri­lis 26-ig meg­hosszab­bí­tott.

Az ügyész­ség 2020. ápri­lis 15-én indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye. Az indít­vány­ról a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja fog dönteni.