Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A telefonszámla miatt szabadultak el az indulatok – képpel – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tett kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki erő­szak­kal akar­ta behaj­ta­ni a köve­te­lé­sét, és az álta­la koráb­ban oko­zott bal­ese­tért való fele­lős­ség alól is ki akart bújni.

A vád sze­rint a férfi 2023 júni­u­sá­ban egy tele­fon­szám­la tar­to­zás miatt az utcán kérte szá­mon a test­vé­rét, aki ezt a fel­szó­lí­tás elle­né­re sem volt haj­lan­dó meg­fi­zet­ni. A vád­lott ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, több­ször a nő felé ütött és meg­pró­bál­ta elkap­ni a sér­tet­tet, aki egy autó körül futva mene­kült. Miu­tán az autó tete­jén átmász­va a vád­lott  meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet, őt fel­emel­te, a föld­re dobta, miköz­ben tovább­ra is üvölt­ve köve­tel­te a pén­zét. Ekkor a roko­nai a nő segít­sé­gé­re siet­tek, így a vád­lott távo­zott a helyszínről.

A fér­fi­nak az önbí­rás­ko­dá­son túl­me­nő­en azért is felel­nie kell a bíró­ság előtt, mert néhány hónap­pal koráb­ban köz­úti bal­ese­tet oko­zott Kapos­vá­ron, azon­ban a bal­ese­ti beje­len­tő­la­pon valót­lan ada­to­kat rög­zí­tett, így a vét­len sofőr nem tudta érvé­nye­sí­te­ni a kárigényét. 

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta. 

A képen a gép­jár­mű tete­jé­re fel­má­szó vád­lott látható.

A képen a vádlott látható az autó tetején. Az autó mellett a sértett menekül.