Főoldal » Archív » A temető mellett verte meg és egy árokba lökte - vádemelés

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, mert árok­ba lökött és bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, aki csak a sze­ren­csé­nek köszön­he­tő­en kerül­te el a köz­vet­len élet­ve­szé­lyes állapotot.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2019. május 24-én, éjjel isme­rő­se­i­vel iszo­ga­tott egy ben­zin­kút­tal egy­be­épí­tett kocs­má­ban, ami­kor fel­fi­gyelt a közép­ko­rú sér­tett­re, de ekkor közöt­tük még konf­lik­tus nem volt. Miu­tán a hely bezárt az ittas vád­lott a szin­tén ittas sér­tett után sétált, a ben­zin­kút mel­lett - pon­to­san nem ismert okból - össze­szó­lal­koz­tak, és a vád­lott meg­ütöt­te sér­tet­tet, de ekkor még az egyik ben­zin­ku­tas szét­vá­lasz­tot­ta őket.

Később a közel­ben lévő teme­tő mel­lett a vád­lott ismét össze­ta­lál­ko­zott a sér­tet­tel, és belök­te a teme­tő mel­lett húzó­dó kb. 1 méter mély árok­ba, majd több­ször meg­ütöt­te és megrúgta.

A vád­lott maga­tar­tá­sát ismét a kút­ke­ze­lő sza­kí­tot­ta félbe, aki elhúz­ta a sértettől.

Ezután az elkö­ve­tő távo­zott a hely­szín­ről, de a sér­tett itta­sá­ga és az elszen­ve­dett sérü­lé­sek miatt nem tudott segít­sé­get hívni, a hely­szí­nen maradt. Haj­nal­ban a ben­zin­ku­tat nyitó másik alkal­ma­zott hívott végül hozzá men­tőt.  

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben több sérü­lést, így mind­két olda­lon soro­zat­bor­da­tö­rést is elszen­ve­dett, ame­lyek miatt nála köz­vetett élet­ve­szé­lyes álla­pot ala­kult ki. Súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek elma­ra­dá­sa csak a sze­ren­csé­nek volt köszönhető.

A Pest Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.