Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A temetőből a lélekharang rézborítását lopták el – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be három fér­fi­val szem­ben, akik a teme­tő lélek­ha­rang­já­nak réz­bo­rí­tá­sát lop­ták el. 

A vád­irat sze­rint az egyik férfi 2023. ápri­lis 26-át meg­elő­ző­en a vér­tes­som­lói teme­tő­ben segéd­mun­kás­ként dol­goz­va a lélek­ha­rang tető­szer­ke­ze­tén lévő réz borí­tás­ra figyelt fel. Szólt barát­já­nak, aki­vel a lebon­tott harang­to­rony tető­szer­ke­zet­ről a sze­ge­cse­ket kéz­zel fel­fe­szí­tet­ték, a a vörös­réz leme­ze­ket összehajtogatták.

A két férfi az isme­rő­sü­ket - a har­ma­dik elkö­ve­tőt - kérte meg arra, hogy vigye el a teme­tő­ből a leme­ze­ket, és segít­sen azo­kat a fém­hul­la­dék átve­vő helyen érté­ke­sí­te­ni. A fér­fi­ak ezután bepa­kol­ták a leme­ze­ket a sze­mély­gép­ko­csi­ba, majd azzal más­nap a tatai fém­hul­la­dék­át­ve­vő telep­he­lyen a sofőr nevén a leme­ze­ket lead­ták, az érte kapott  73.720 forin­tot elosztották .

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke: 541.347.  A lopás­sal oko­zott kár nem térült meg, mivel a nyo­mo­zó ható­ság által lefog­lalt réz­le­mez használhatatlan.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban mind­há­rom fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, továb­bá két fér­fi­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­vé­te­len a lopott lemez  fém­hul­la­dék­át­ve­vő telep­he­lyen tör­té­nő leadá­sa látható.