Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A testvére lakásából lopott egy nyíradonyi nő - vádat emelt ellene a Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség

A vád­lott test­vé­re és annak férje Deb­re­cen­ben, egy tár­sas­há­zi lakás­ban lak­nak. A nyí­ra­do­nyi nő cse­lek­mé­nyét meg­elő­ző­en tudo­mást szer­zett arról, hogy a sógo­ra nagyobb össze­gű kész­pénzt tart a lakásban.

A vád­lott a test­vé­re tudta nél­kül meg­sze­rez­te tőle a lakás bejá­ra­ti ajta­já­nak kul­csa­it, majd a házas­pár huza­mo­sabb távol­lé­te alatt, 2016. júli­us 2-án a dél­utá­ni órák­ban a nála lévő kul­csok­kal beju­tott a lakásba.

Ezután a sógo­ra által hasz­nált szo­bát átku­tat­ta és az egyik szek­rény alatt meg­ta­lál­ta a két borí­té­kot, melyek­ben a sér­tett össze­sen 1.100.000,- forin­tot tar­tott. A vád­lott 800.000,- forin­tot ello­pott, majd távo­zott a lakás­ból. A későb­bi­ek­ben a meg­szer­zett lakás­kul­cso­kat ész­re­vét­le­nül visszajuttatta.

Az oko­zott kár­ból mind­össze 40.000,- forint térült meg. A sér­tett az eljá­rás során a vád­lot­tal szem­ben pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő, kérte hiány­zó pénze visszaadását.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.