Főoldal » Hírek » A testvérének a gépkocsiját is feltörte egy férfi

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki 2018 év és 2019 között öt vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.

A férfi 2018. decem­ber 30-án, éjjel, Bátony­te­re­nyén fel­fi­gyelt egy lezá­rat­lan gép­ko­csi­ra. A férfi a gép­ko­csit kinyi­tot­ta, és mivel a kulcs benne volt, azt ellop­ta a tulaj­do­nos ira­ta­i­val együtt. A vád­lott Hat­van­ba uta­zott, de útköz­ben a kocsi elrom­lott, ezért dühé­ben kiütöt­te a szél­vé­dő­jét, a jár­mű­vet hátrahagyta.

A vád­lott 2019 tava­szán három gép­ko­csit is fel­tört – köz­tük saját test­vé­ré­ét is –, az ello­pott műsza­ki cik­ke­ket és szer­szá­mo­kat pénz­zé tette, alkal­man­ként 60-100.000 forint kárt okoz­va a sértetteknek.

2019 május végén a férfi a tár­sá­val meg­je­lent egy bátony­te­re­nyei élel­mi­szer­bolt­ban, ahol meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint a bevá­sár­ló­ko­csi­ba pakol­tak mint­egy 55.000 forint érté­kű áru­cik­ket. Miu­tán egyi­kük a pénz­tá­ron át távo­zott az üzlet­ből, a társa a bejá­rat­hoz tolta a kocsit, majd a kinyí­ló bejá­ra­ti ajtón át távoz­tak az üzletből.

A sike­ren fel­buz­dul­va más­nap vissza­tér­tek az üzlet­be, ahol ezút­tal mint­egy 120.000 forint­nyi árut készí­tet­tek össze bevá­sár­ló­ko­csi­ba, ám – miu­tán a sze­re­pe­ket fel­cse­rél­ve – egyi­kük elhagy­ta az üzlet­he­lyi­sé­get, a biz­ton­sá­gi őr tet­ten érte őket.

A jog­erős bün­te­té­sét töltő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben öt rend­be­li  minő­sí­tett lopá­si miatt emelt vádat a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség. Az ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nye­ket beis­me­ri, vele szem­ben 3 év fegy­ház­bün­te­tés és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát tart­ja indo­kolt­nak. Tár­sá­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügyészség.