Főoldal » Archív » A tetoválásai buktatták le a magát a testvérének kiadó férfit

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 26 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki egy rend­őri ellen­őr­zés során test­vé­re ada­ta­i­val akar­ta iga­zol­ni magát.

A vád sze­rint a férfi 2019. decem­ber 3-án, 11 óra­kor Pat­var­con köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val, ami­kor a rend­őrök iga­zol­tat­ták. A jár­őrök fel­szó­lí­tot­ták ira­tai átadá­sá­ra, azon­ban a férfi ennek nem tett ele­get, azt állít­va, hogy azo­kat ott­hon felej­tet­te.  Ezt köve­tő­en a saját ada­tai helyett test­vé­re ada­ta­it adta meg az intéz­ke­dő rend­őrök­nek azért, hogy a fele­lős­ség­re vonást elke­rül­je, mivel a gép­ko­csit jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt vezette.

Az iga­zol­ta­tás tényét és a vád­lott által bemon­dott ada­to­kat a jár­őrök az elekt­ro­ni­kus iga­zol­ta­tó lapon rögzítették.

A rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra tör­té­nő vissza­ér­ke­zést köve­tő­en a jár­őrök – mivel már az intéz­ke­dés során is gya­nús volt szá­muk­ra, hogy az iga­zol­ta­tott sze­mély nem az, aki­nek kiad­ta magát – a nyil­ván­tar­tá­si rend­szer­ből a férfi nya­kán és kezén lévő teto­vá­lá­sok alap­ján egy­ér­tel­mű­en meg­ál­la­pí­tot­ták a való­di sze­mély­azo­nos­sá­gát, majd őt még aznap elő­ál­lí­tot­ták és elszámoltatták.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.