Főoldal » Hírek » A THEMIS verseny elődöntője a Legfőbb Ügyészségen

A héten a Leg­főbb Ügyész­ség Euró­pa min­den részé­ről lát ven­dé­gül pálya­kez­dő, az igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ban dol­go­zó fia­tal jogá­szo­kat, akik a THEMIS ver­se­nyen mérik össze szak­mai és elő­adói tudá­su­kat.  Az Euró­pai Igaz­ság­ügyi Kép­zé­si Háló­zat (EJTN) által szer­ve­zett ver­seny négy elő­dön­tő­jé­ből az Euró­pai Unió és az uniós bün­te­tő­el­já­rás­jog kér­dé­se­i­vel fog­lal­ko­zó csa­pa­to­kat fel­vo­nul­ta­tó elő­dön­tő házi­gaz­dá­ja a Leg­főbb Ügyészség.

Idén csak­nem 40 csa­pat vágott neki a ver­seny­nek, amely­nek dön­tő­je decem­ber­ben Nápoly­ban lesz. Sok sikert kívá­nunk a résztvevőknek!