Főoldal » Archív » A törvényszéken folytatódik a 81 éves asszonyt halálra verő vádlottak bűnügye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik 2017. szep­tem­be­ré­ben, Gönc­rusz­kán a haj­na­li órák­ban betör­tek a 81 éves egye­dül élő nőhöz, és érté­kek meg­szer­zé­se érde­ké­ben olyan súlyo­san bán­tal­maz­ták, hogy bele­halt sérüléseibe.

A bün­te­tő­ügy a Mis­kol­ci Tör­vény­szé­ken tár­gya­lá­si szak­ban foly­ta­tó­dik, sor került a három vád­lott kihall­ga­tá­sá­ra, akik nem tet­tek val­lo­mást, közü­lük ket­ten a rend­őr­sé­gi rész­be­ni beis­me­rő val­lo­má­sa­i­kat fenntartották.

Ekként nem nyílt lehe­tő­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény azon ren­del­ke­zé­se­i­nek alkal­ma­zá­sá­ra, hogy bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­zat ese­tén, amennyi­ben azt a bíró­ság elfo­gad­ná, a bizo­nyí­tá­si eljá­rást nem kel­le­ne lefoly­tat­ni, és a vád­lot­tak­nak a bün­te­tés­ki­sza­bá­si körül­mé­nyek­re tör­tént kihall­ga­tá­sa után az ügy befe­je­zé­sé­nek és dön­tés­ho­za­tal­nak lenne helye.

A tör­vény­szék újabb tár­gya­lá­si határ­na­pot tűzött ki, ame­lyen a már meg­kez­dett tanú­ki­hall­ga­tá­so­kat folytatja.