Főoldal » Hírek » A tüdőt érte a késszúrás - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és zak­la­tás miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség azzal a fér­fi­val szem­ben, aki roko­na laká­sá­ban dula­ko­dást köve­tő­en kés­sel mell­ka­son szúrt egy fér­fit. Más­nap az utcán egy mel­let­te elha­la­dó gya­lo­gost is meg­fe­nye­ge­tett, hogy meg fogja szúrni.

A vád­irat sze­rint a sér­tett férfi 2021. május 8-án, dél­előtt meg­je­lent egy isme­rő­se lajos­mi­zsei laká­sá­nál, ahol az ajtón és az abla­kon döröm­böl­ve köve­tel­te, hogy enged­jék be. A han­gos­ko­dás­ra a kör­nyék­be­li lakók is fel­fi­gyel­tek és meg­je­len­tek a ház előtt. Az ott lakó férfi végül been­ged­te a sér­tet­tet, aki egy isme­rő­sét keres­ve beron­tott a lakás­ba. A lakás­tu­laj­do­nos férfi egy közel­ben lakó roko­na – az ügy vád­lott­ja - az ajtó­nyi­tás­kor a sér­tett után eredt, majd a lakás­ban dula­ko­dás köz­ben a nála lévő 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, sötét színű bics­ká­val felül­ről lefe­lé irá­nyu­ló moz­du­lat­tal mell­ka­son szúr­ta a sértettet.

A sér­tett a szú­rást ész­lel­ve kia­bál­ni kez­dett, mire a kere­sett isme­rős kijött a für­dő­szo­bá­ból és a sér­tet­tel együtt távo­zott, hogy a helyi ren­de­lő­ben orvo­si segít­sé­get kérjenek.

A szú­rás a sér­tett tüde­jét érte, ami miatt lég­mell és vér­gyü­lem ala­kult ki nála. A sérü­lés köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes volt, a sér­tett éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség men­tet­te meg.

A vád­lott más­nap dél­előtt az utcán egy mel­let­te elha­la­dó járó­ke­lőt vere­ke­dés­re hívott fel, ami­kor azon­ban ő ezt elhá­rí­tot­ta, a vád­lott azzal fenye­get­te meg, hogy meg fogja szúr­ni. Mivel a sér­tett ismer­te a vád­lott kiszá­mít­ha­tat­lan, agresszív ter­mé­sze­tét és hal­lott róla, hogy máso­kat is bán­tal­ma­zott már, a fenye­ge­tés­től meg­ijed­ve, sie­tő­sen eltávozott.

Az ügyész­ség a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel és zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.