Főoldal » Archív » A tulajdonosának akarták eladni a lopott gitárokat a tolvajok

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett két balas­sa­gyar­ma­ti férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik több alka­lom­mal is ugyan­ab­ból a ház­ból lop­tak el érté­kes gitá­ro­kat, majd isme­rő­sü­kön keresz­tül éppen a tulaj­do­nos­nak kínál­ták azt megvételre.

Az egyik férfi még 2017 őszén fel­fi­gyelt arra, hogy egy balas­sa­gyar­ma­ti lakó­ház­nál nincs moz­gás, ezért elha­tá­roz­ta, hogy oda betör. Miu­tán a kerí­tést átugor­va beju­tott az udvar­ba, a lakás hátsó, nyi­tott ajta­ján bement a házba. A ház egyik szo­bá­já­ban az ott lakó idős nő han­go­san nézte a tv-t, így nem vette észre a tol­vajt. A gya­nú­sí­tott a másik szo­bá­ba ment, ahol látta azt, hogy ott több gitár van elhe­lyez­ve, ame­lyek közül egyet magá­val vitt.

2017.december ele­jén, mivel a gya­nú­sí­tott­nak nem volt pénze, szólt egyik isme­rő­sé­nek, hogy men­je­nek el újból a lakó­ház­hoz, és onnan továb­bi gitá­ro­kat tulaj­do­nít­sa­nak el és azo­kat adják el. Decem­ber 4-én este el is men­tek az ingat­lan­hoz, ahol egyi­kő­jük bement a lakás­ba, mialatt társa kinn figyelt, és ismét elho­zott onnan egy érté­kes gitárt. A lopott hang­szert egy közös isme­rő­sük­nél helyez­ték el.

2017. decem­ber 30-án már hár­man men­tek a lakó­ház­hoz, és onnan három gitárt hoz­tak el, ame­lyek közül ket­tőt bizo­má­nyi érté­ke­sí­tés­re tovább­ad­ták. Ezt köve­tő­en egyi­kük még továb­bi három hang­szert lopott el.

A náluk lévő gitá­ro­kat az egyik gya­nú­sí­tott isme­rő­sén keresz­tül pró­bál­ták meg érté­ke­sí­te­ni, aki a gya­nú­sí­tot­tal együtt fel­ke­re­sett egy fér­fit, aki­ről tudta, hogy zenél, és meg­vé­tel­re kínál­ták fel neki az egyik gitárt. A vevő a gitár azo­no­sí­tó szá­má­ból azon­nal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az az édes­any­ja laká­sán tárolt gitár­ja­i­nak egyi­ke. A sér­tett ekkor alku­do­zás­ba kez­dett a gitár­ra vonat­ko­zó­an, és továb­bi gitár meg­vá­sár­lá­sá­ra is haj­lan­dó­sá­got muta­tott, ezért más­nap­ra, 2018. janu­ár 6-ra beszél­tek meg egy újabb talál­ko­zót, ahol azon­ban már a rend­őrök is jelen vol­tak és a gya­nú­sí­tot­ta­kat előállították.

Az ügyész­ség két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lyé­re tekin­tet­tel. A bíró­ság a több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést, míg a másik gya­nú­sí­tott ese­tén eluta­sí­tot­ta azt. Az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be emi­att, mely­ről a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék fog dönteni.